Lista aktualności Lista aktualności

Punkt alarmowo - dyspozycyjny ochrona p.poż

Nadleśnictwo Leśny Dwór zostało zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego podział ten został dokonany w oparciu o następujące kryteria: siedliskowe typy lasów, struktura wiekowa drzewostanów, nasilenie pożarów w latach ubiegłych, warunki hydrotermiczne. Lasy Nadleśnictwa połączone są w duży zwarty kompleks, a jego odporność na pożar jest zróżnicowana. Duże zagrożenie występuje ze strony odwiedzających go ludzi. Lasy naszego nadleśnictwa charakteryzują się dużą atrakcyjnością ze względu na położenie w pobliżu Słupska oraz walory turystyczno-wypoczynkowe. Większość obszaru Nadleśnictwa położona jest na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Stwarza to dogodne warunki do realizowania różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku.
W związku z tym istnieje duża potrzeba odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego realizowanego poprzez obserwację terenu z 2 wież przeciwpożarowych, patroli samolotowych, a także tradycyjnych środków, takich jak pasy p.poż, patrole służby leśne i inne. Do likwidacji pożarów służy 12 punktów czerpania wody, oraz 2 bazy sprzętowe. Nadleśnictwo utrzymuje stały kontakt radiowy z jednostkami Straży Pożarne

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu.