Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Wykaz drzewostanów referencyjnych w Nadleśnictwie Leśny Dwór aktualnych na dzień 21.05.2017r.

Kod pow.
A - strefy ochrony całorocznej ptaków 24,74
B - d-stany na siedliskach bagiennych 57,22
C - d-stany na obszarach ze szkodami powodowanymi przez bobry 1,30
D - d-stany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 18,64
E d-stany stanowiące enklawy wśród pól, szczególnie przez bobry 56,70
G- grupowe pomniki przyrody 0,30
K - biogrupy 0
I - wyspy 0
N - d-stany o cechach zbliżonych do naturalnych 166,31
O - d-stany na obszarach z „drzewostanami postrzelonymi" w czasie działań wojennych oraz na poligonach 0
P - parki podworskie, zwłaszcza to o charakterze leśnym 12,09
R - rezerwaty przyrody 11,10
S - stanowiska dokumentacyjne 2,78
T - d-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce (wąwozy, zbocza, tereny podtopione i zalewowe) 221,53
W - d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych 185,16
Z - d-stany na źródliskach i strefach wysięgów 118,28
X - miejsca występowania: jelonka rogacza, pachnący dębowej, kozioroga dębosza 0
razem 874,55