Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Wszelkie działania w zakresie hodowli i użytkowania lasu mają na celu stworzenie warunków do zachowania wartości biologicznej lasów i wykorzystania ich potencjału w zakresie odnowienia naturalnego.

 

Nadleśnictwo opracowało " Program zachowań leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej na lata 2011 - 2035 ".W ramach "Programu" założono ogółem upraw pochodnych 16,08 ha w tym: bukowych - 12,19 ha, jodłowych - 3,89 ha.

Powierzchnia Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych wynosi 303,08 ha w tym:
Sosny zwyczajnej - 128,39 haˇ Modrzewia europejskiego - 7,55 ha
Świerka pospolitego - 4,86 haˇ Daglezji zielonej - 5,43 ha
Buka zwyczajnego - 127,11 haˇ Dęba szypułkowego - 11,52 ha
Dęba bezszypułkowego - 9,89 ha
Brzozy brodawkowatej - 4,22 ha
Olszy czarnej - 4,11 ha
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się także drzewostan nasienny wyłączony bukowy, uznany w 1996 r., na powierzchni 20,35 ha.

Drzewa mateczne 41 szt.:
Modrzew europejski -9 szt
Daglezja zielona - 7 szt.
Jodła pospolita - 7 szt.
Buk zwyczajny - 9 szt.
Sosna zwyczajna - 9 szt.
Nadleśnictwo prowadzi szkółkę, której powierzchnia wynosi 16,02 ha, w tym powierzchnia pod produkcją wynosi 7,55 ha.
Szkółka podzielona jest na 8 kwater o powierzchni produkcyjnej od 0,40 ha do 1,00 ha, na których produkuje się rocznie około 3,5 mln sadzonek 26 gatunków drzew i krzewów leśnych.