Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

W ostatnich latach na terenie Nadleśnictwa nie stwierdzono występowania gradacji szkodników pierwotnych. Spore szkody natomiast wyrządzają huraganowe wiatry, oraz wysokie stany zwierzyny płowej, która powoduje znaczne zniszczenia w uprawach i młodnikach. Szczególnie dotkliwe szkody są powodowane w odnowieniach naturalnych buka. Na terenie Nadleśnictwa miało miejsce kilka gradacji szkodliwych owadów. W 1952 r. gradacją brudnicy mniszki objęte było 750 ha drzewostanów, którą zwalczono przy użyciu dostępnych w tym okresie środków chemicznych, W latach 1954-1957 wystąpiła gradacja poprocha cetyniaka na powierzchni 3100 ha. Zwalczaniem objęto 2800 ha. W 1962 r. miała miejsce gradacja strzygoni choinówki, którą objęte były drzewostany o powierzchni 120 ha. Gradacja załamała się na skutek wystąpienia pasożyta strzygoni- grzyba Empus culica. W latach 1981- 1983 powtórnie wystąpiła brudnica mniszka. Obszary objęte gradacją oraz ilość i zdrowotność szkodnika wystąpiły w stopniu dotychczas nienotowanym. Opanowanie gradacji pochłonęło olbrzymie środki, a skutki szkód, jakie spowodowała, pozostały na trwałe w ogarniętych nią drzewostanach. W zasadzie gradacją objęte były wszystkie drzewostany iglaste i mieszane. W latach 1982 -1986 w trakcie usuwania skutków szkód spowodowanych przez brudnicę mniszkę i huraganowe wiatry oraz powstających w ich następstwie rozmnoży szkodników wtórnych pozyskano 528 tys. m3 drewna (średnio rocznie 105,6 tys. m3 na obowiązujący w tym okresie etat 68 470 m3). Na skutek huraganowych wiatrów w styczniu 1993 roku pozyskano 41 tys. m3 drewna z wywrotów i złomów. Okiść w1995 roku spowodowała konieczność pozyskania 10tys. m3 grubizny. Na skutek huraganowych wiatrów, jakie wystąpiły w grudniu 1999r oraz w l kwartale 2000 roku pozyskano 50 tys. m3 drewna z wywrotów i złomów. Gwałtowne opady śniegu w miesiącu grudniu 2001r i styczniu 2002r oraz niekorzystny układ warunków meteorologicznych spowodowały znaczne szkody, szczególnie dotkliwe w młodszych drzewostanach. W okresie tym zostało uszkodzonych 210 ha upraw i 605 ha młodników, co wpłynie na znaczne pogorszenie ich jakości, a około15 ha wymaga ponownego odnowienia. Ilość zinwentaryzowanego drewna z tych szkód powstałych w starszych drzewostanach kształtowała się w wysokości 21 tys. m3, głównie było to drewno średniowymiarowe. Poproch cetyniak był zwalczany w 1982 r na powierzchni 380 ha. W 1992r nastąpiła ponowna gradacja tego szkodnika, w leśnictwach Starnice i Niemczewo dokonano oprysku na powierzchni 385 ha środkiem FASTAC. W roku 1994 duże straty w młodnikach i uprawach wywołała susza letnia (1.07-30.09). Na jej skutek dokonano poprawek i odnowień na blisko 115 ha, a poniesione koszty w tym okresie wyniosły 1 725 000 tys. zł. W 1997,1998, 2001 i 2002 roku w Nadleśnictwie Leśny Dwór dokonano zwalczania imago chrabąszcza majowego. W ciągu tych 4 lat objęto zwalczaniem łączną powierzchnię 2064 ha.