Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.
 W Nadleśnictwie Leśny Dwór obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2017 - 2026 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DL-I.611.21.2017
Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Leśny Dwór określa m.in. zadania dotyczące:
•    etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) ,
•    projektowanej powierzchni zalesień i odnowień,
•    projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu,
•    ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,
•    gospodarki łowieckiej,
•    potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.