Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Trwale zrównoważoną gospodarkę prowadzi się według planu urządzenia lasu sporządzanego na okres 10 lat.

Z zachowaniem następujących zasad:

1.      Powszechnej ochrony lasów;

2.      Trwałości utrzymania lasów;

3.      Ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;

4.      Powiększania zasobów leśnych.

 Podstawowe cele racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi to:

1.      zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;

2.      ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,

b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,

c) walory krajobrazowe,

d) potrzeby nauki;

3.      ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;

4.      ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;

5.      produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

             Głównym gatunkiem lasotwórczym Nadleśnictwa Leśny Dwór jest sosna panująca na 71 % pow., drugim z najważniejszy gatunków jest buk zajmujący 13 % powierzchni Nadleśnictwa oraz kolejno Brzoza 5 %, Świerk 5% , Dąb 3%, Ol 2% i Md 1%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach. Miąższość drzewostanów na dzień 01.01.2007 wynosi 5112320 m 3.