Wydawca treści Wydawca treści

Sieć obszarów Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór

Obszary specjalnej ochrony ptaków: OSO PLB 220002 „Dolina Słupi".

Powierzchnia OSO  wynosi 14018,99 ha znajdujących się na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo. Obszar ochrony ptaków obejmuje dorzecze środkowego odcinka rzeki Słupi oraz jej dopływów: Bytowej, Jutrzenki i Skotawy. Charakteryzuje się on urozmaiconym krajobrazem polodowcowym z typowymi formami: jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi, równinami sandrowymi oraz wzgórzami moren czołowych. Lasy, w wieku 40-100 lat, to głównie lasy iglaste z sosną oraz mieszane i liściaste lasy z bukiem i dębem. W dolinach strumieni występują łęgi olszowo-jesionowe. Krajobraz ostoi jest zróżnicowany, z licznie występującymi wąwozami i wzgórzami, osiągającymi wysokość do 160 m n.p.m.